SLOŽENÍ:

VÝCHOVNÝ PORADCE
Mgr. Libuše Jandová
 386 102 357
jandova(zavináč)zsroznov.cz

úterý 10.00 – 10.45
středa 8.55 – 9.40
čtvrtek 8.00 – 8.45
středa 15.00 – 16.00 (pro rodiče po předchozí telefonické domluvě)
METODIK PREVENCE
Mgr. Hana Skolková
386 102 375
skolkova(zavináč)zsroznov.cz

úterý 10.00 – 10.45
pátek 8.00 – 8.40
pondělí 13.00 – 14.30 (pro rodiče po předchozí telefonické domluvě)
SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Mgr. Hana Kloudová
386 102 357
kloudova(zavináč)zsroznov.cz

pondělí 9.30 – 15.30
úterý 7.00 – 13.30
středa 7.00 – 13.30
čtvrtek 7.00 – 13:30
pátek 7.00 – 13.30
ČINNOSTI
– podpora zdravého klimatu ve školních třídách
– prevence školní neúspěšnosti a sociálně nežádoucích jevů- kariérové poradenství
– integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
– včasná intervence při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů
– prohloubení spolupráce a komunikace mezi školou a rodiči
– kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování žáků o vzdělávání a další
profesní dráze
– integrace poradenských služev poskytovaných školou se službami školských poradenských zařízení (zejm. pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra, střediska výchovné péče) a s úřady práce.
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY

informace k přijímacímu řízení:
Prezentace pro žáky vycházejících rodičů – přijímací řízení na ZŠ a MŠ L.Kuby 48
Ustanovení MŠMT  o přijímacím řízení
Informace MŠMT k přijímacímu řízení
Cermat – Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, archivy testů
– Prezentační výstava středních škol – Výstaviště České Budějovice, a. s.,5.-7. 11. 2020
přijímání do oborů s talentovou zkouškou
přijímání do maturitního oboru
– nepřijatí žáci – další kola přijímacího řízení

Pro přijímací řízení ve školním roce 2020/2021 termíny zatím nejsou stanoveny, pravidla a termíny bývají každý rok obdobné

ve školním roce 2019/2020 byly navrženy níže uvedené termíny (v době koronavirové krize docházelo k průběžným změnám)

 • – přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou se podávají do 30. listopadu 2019, resp. dle § 40 správního řádu do 2. prosince 2019 pro 1. kolo přijímacího řízení;
 • – přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání bez talentové zkoušky se podávají do 1. března 2020, resp. dle § 40 správního řádu do 2. března 2020 pro 1. kolo přijímacího řízení;
 • – uchazeč se může přihlásit nejvýše na dva obory vzdělání s talentovou zkouškou a až na dva obory vzdělání bez talentové zkoušky; školy (obory vzdělání) se na obou dvou přihláškách vždy uvádí ve stejném pořadí;
 • – termín pro talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou je stanoven v pracovních dnech od 2. do 15. ledna 2020, pro talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou v pracovních dnech od 2. ledna do 15. února 2020;
 •  – termín pro talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do oborů vzdělání v konzervatoři je stanoven v pracovních dnech od 15. do 31. ledna 2020;
 • – termín pro školní přijímací zkoušky v oborech vzdělání bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky v 1. kole přijímacího řízení je stanoven v pracovních dnech v období od 22. do 30. dubna 2020;
 • – přijímací zkoušky (jednotné i školní) do maturitních oborů vzdělání bez talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení se konají v pracovních dnech v období od 12. do 28. dubna 2020; v tomto termínu se rovněž koná jednotná zkouška do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou.
 • – Povinné jednotné zkoušky se konají v oborech vzdělání s maturitní zkouškou (s výjimkou oborů zkráceného studia a oborů vzdělání, u nichž je jako součást přijímacího řízení stanovena RVP talentová zkouška), a to pro všechny formy vzdělávání.
 • – Jednotná zkouška se koná v dotčených maturitních oborech vzdělání podle § 60c odst. 1 školského zákona v 1. kole přijímacího řízení ve dvou termínech, které stanoví MŠMT do 30. září 2019 a zveřejní je způsobem umožňujícím dálkový přístup.
 • – Jednotné testy jsou vyhodnoceny centrálně Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen „Centrum“) a zaslány školám, a to nejpozději 28. dubna 2020.
 • – Školy hodnocení jednotné zkoušky zapracují v celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem; hodnocení jednotné zkoušky se podílí na hodnocení uchazeče nejméně 60 % a v případě přijímacího řízení do oborů vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %.
 • – Vyhlášení výsledků přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů formou vydání seznamu přijatých uchazečů i zaslání písemného rozhodnutí jen nepřijatým uchazečům pro 1. kolo přijímacího řízení se u oborů vzdělání, u nichž je jako součást přijímací zkoušky stanovena RVP talentová zkouška, uskuteční v termínu od 5. do 15. února 2020;
 • – u oborů bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky se uskuteční v termínu od 22. do 30. dubna 2020, resp. koná-li se školní přijímací zkouška do dvou pracovních dnů po konání této zkoušky; u oborů bez talentové zkoušky a s maturitní zkouškou se uskuteční do dvou pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazečů Centrem školám.
 • – Po vyhlášení výsledků přijímacího řízení uchazeč potvrzuje svůj zájem o školu odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí (zápisový lístek nebude předkládat uchazeč, který se hlásí do jiné než denní formy vzdělávání, do nástavbového a zkráceného studia).
 • – Každý uchazeč může jednotnou zkoušku konat dvakrát, v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí. Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci a zpracování a hodnocení výsledků testů zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen „Centrum“).
 • Zapsaný uchazeč (odevzdání zápisového lístku na SŠ)  již své rozhodnutí nemůže změnit. Výjimkou je situace, kdy byl přijat do druhé školy na základě odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí. Zápisový lístek je mu vrácen po předložení výsledku odvolání a není rozhodující, ve kterém kole řízení úspěšné odvolání proběhlo.
 • – Uchazeč, který pro vážné důvody nemůže přijímací zkoušky konat v řádném termínu a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluví řediteli školy, ve které měl zkoušky konat, koná zkoušku v náhradním termínu.
  Náhradní termín pro konání jednotných zkoušek je stanoven na 13. a 14. května 2020.

ZÁPISOVÉ LÍSTKY obdrží zákonní zástupci od výchovného poradce v průběhu měsíce ledna, února. Zápisový lístek je nutné vyplnit a odevzdat na střední škole do 10 dnů od přijetí – od vyhlášení výsledků přijímacího řízení. (najdete na internetu nebo v budovách středních škol)
Jak SPRÁVNĚ VYPLNIT ZÁPISOVÝ LÍSTEK –  školu a obor,  podpisy zákonného zástupce a žáka, vzor ZDE 
V případě ztráty zápisového lístku nebo jeho chybného vyplnění, musí rodič co nejdříve požádat o nový. Je nutné vyplnit žádost a doručit ji výchovnému poradci – zde žádost o nový zápisový lístek

JAK VYBRAT ŠKOLU A PŘIPRAVIT SE NA PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
SPECIFICKÉ VÝVOJOVÉ PORUCHY UČENÍ
Specifické vývojové poruchy učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie)
se mohou u dětí vyskytovat samostatně, ale častěji tvoří komplex poruch.
Často se také vyskytují v kombinaci se syndromem lehké mozkové dysfunkce, který bývá v současnosti označován jako
syndrom poruchy pozornosti nebo syndrom poruchy pozornosti spojený s hyperaktivitou.

Rodiče musí podat žádost řediteli školy o povolení individuálního vzdělávacího plánu.
formulář žádosti  

Spolupracující instituce

název/jméno telefon adresa web/e-mail
Pedagogicko-psychologická poradna 387 314 506
387 927 111
Nerudova 59
370 04 České Budějovice
www.pppcb.cz
poradna.info@pppcb.cz
SPC Týn nad Vltavou 385 731 724 Sakařova 342 375 01, Týn nad Vltavou
SPECIFICKÉ VÝVOJOVÉ PORUCHY CHOVÁNÍ

Poruchami chování v dětství a adolescenci trpí 6 až 16 % hochů a 2 až 9 % pro dívek.
Konkrétně se může jednat o:

 • agresivní chování k lidem nebo zvířatům
 • závažné ničení majetku
 • podvádění a krádeže
 • závažné porušování pravidel

Zvláště alarmující je následující skutečnost – prognóza dětí a adolescentů s touto diagnózou: více jak polovina z nich vykazuje v dospělosti závažné psychické poruchy až po psychózy!

Spolupracující instituce

název/jméno telefon adresa web/e-mail
Středisko výchovné péče 386 355 888 Dukelská 23
381 01 Český Krumlov
Pedagogicko-psychologická poradna 387 314 506
387 927 111
Nerudova 59
370 04 České Budějovice
www.pppcb.cz
poradna.info@pppcb.cz
PROTIDROGOVÁ PREVENCE A PREVENCE KRIMINALITY
 • Jihočeský streetwork (terénní sociální práce s uživateli drog,výměnný a vitaminový program,krizová intervence, prevence zneužívání syntetických drog“ na tanečních akcích)
 • Jihočeské substituční centrum
 • Kontaktní a doléčovací centrum pro drogovou závislost „Háječek“ o.s.(sociální práce a poradenství s klienty; poradenství pro rodiče a příbuzné klientů, hygienický, potravinový a vitamínový servis, výměnný program, zaručena anonymita a bezplatné služby, TERÉNNÍ PROGRAM – práce s toxikomany v terénu (bytech))
 • Modrá Spirála Naděje, o.s. (svépomocná rodičovská skupina, kde mají rodiče možnost hovořit o svých problémech spojených s drog. závislostí svých dětí, schází se 1x za 14 dní, pořádání akcí pro rodiče – „sjezdy“ s rodiči z ostatních krajů (1-2 denní), poskytování telefonické krizové intervence
 • Městská policie
 • Poradna drogové závislosti (poradenství; primární prevence)
 • Pedagogicko-psychologická poradna (výcvik peer-aktivistů – proškolování vrstevníků dětí ve školách, pořádání letního tábora – školení peer-aktivistů, účast na seminářích pro učitele, podchycení a náprava již prvních známek výskytu sociálně negativních jevů (včetně užívání nelegálních drog) ve spolupráci s dalšími odbornými pracovišti, diagnostika
 • Nemocnice Č. Budějovice – psychiatrické oddělení (hospitalizace; poradenství, AT poradna (při PSO) – subutexový program)
 • RUBICON, o.s.(volnočas.aktivity, bezplat., anonymní soc.terapie, přednášky na společenská a filosof. témata, relaxační cvičení, výtvarný atelier, poradna pro mezilidské vztahy)
 • Teen Challenge – kontaktní centrum České Budějovice (primární prevence, streetwork, rodičovská terapie, terapie pro lidi v závislostech)
 • Středisko pro rodinu a mezilidské vztahy – Linka důvěry (LINKA DŮVĚRY – nonstop provoz; zajišťuje odborný první kontakt s možností anonymity s nasměrováním na speciální odbornou pomoc, řešení problému braní drog především s rodiči toxikomanů – poradenství, psychoterapie)
 • Středisko výchovné péče (podchycení a náprava prvních známek výskytu soc.negat. jevů včetně braní drog, sociální terapie; zájmové činnosti pro děti)
 • Mm České Budějovice, odbor sociálních věcí – protidrogová prevence (primární prevence, poradenství, spolupráce s ostatními institucemi zabývajícími se drogovou problematikou a protidrogovou prevencí, prevence kriminality z pohledu obce (prim. prevence))