SLOŽENÍ:

VÝCHOVNÝ PORADCE
Mgr. Alena Latková
 386 102 357
latkova(zavináč)zsroznov.cz

pondělí 14.00 – 15.30 (pro rodiče po předchozí telefonické domluvě)
úterý 8.55 – 9.30
čtvrtek 10:00 – 13:30 (kariérové poradenství)
pátek  8.00 – 8.45
METODIK PREVENCE
Mgr. Hana Skolková
386 102 375
skolkova(zavináč)zsroznov.cz

pondělí 14.00 – 15.30 (pro rodiče po předchozí telefonické domluvě)
úterý 10.00 – 10.45
pátek 8.00 – 8.45
SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Mgr. Hana Kloudová
386 102 357
kloudova(zavináč)zsroznov.cz

pondělí 7.00 – 13.30
úterý 10.00 – 16.00
středa 7.00 – 13.30
čtvrtek 7.00 – 13:30
pátek 7.00 – 13.30
ČINNOSTI
– podpora zdravého klimatu ve školních třídách
– prevence školní neúspěšnosti a sociálně nežádoucích jevů- kariérové poradenství
– integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
– včasná intervence při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů
– prohloubení spolupráce a komunikace mezi školou a rodiči
– kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování žáků o vzdělávání a další
profesní dráze
– integrace poradenských služev poskytovaných školou se službami školských poradenských zařízení (zejm. pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra, střediska výchovné péče) a s úřady práce.
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY
informace k přijímacímu řízení:
CERMAT

ZÁPISOVÉ LÍSTKY obdrží zákonní zástupci od výchovného poradce do konce března 2023. Zápisový lístek je nutné vyplnit a odevzdat na střední škole do 10 dnů od přijetí – od vyhlášení výsledků přijímacího řízení. (najdete na internetu nebo v budovách středních škol)
Jak SPRÁVNĚ VYPLNIT ZÁPISOVÝ LÍSTEK –  školu a obor,  podpisy zákonného zástupce a žáka, vzor ZDE 
V případě ztráty zápisového lístku nebo jeho chybného vyplnění, musí rodič co nejdříve požádat o nový. Je nutné vyplnit žádost a doručit ji výchovnému poradci – zde žádost o nový zápisový lístek

JAK VYBRAT ŠKOLU A PŘIPRAVIT SE NA PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Pomoci vám mohou internetové portály:

ATLAS ŠKOLSTVÍ
INFOABSOLVENT
STŘEDNÍ ŠKOLY
SPECIFICKÉ VÝVOJOVÉ PORUCHY UČENÍ

Rodiče musí podat žádost řediteli školy o povolení individuálního vzdělávacího plánu.
formulář žádosti  

Spolupracující instituce

název/jméno telefon adresa web/e-mail
Pedagogicko-psychologická poradna 387 314 506
387 927 111
Nerudova 59
370 04 České Budějovice
www.pppcb.cz
poradna.info@pppcb.cz
SPC Týn nad Vltavou 385 731 724 Sakařova 342 375 01, Týn nad Vltavou
SPECIFICKÉ VÝVOJOVÉ PORUCHY CHOVÁNÍ

Spolupracující instituce

název/jméno telefon adresa web/e-mail
Středisko výchovné péče 386 355 888 Dukelská 23
381 01 Český Krumlov
Pedagogicko-psychologická poradna 387 314 506
387 927 111
Nerudova 59
370 04 České Budějovice
www.pppcb.cz
poradna.info@pppcb.cz
PROTIDROGOVÁ PREVENCE A PREVENCE KRIMINALITY
 • Jihočeský streetwork (terénní sociální práce s uživateli drog,výměnný a vitaminový program,krizová intervence, prevence zneužívání syntetických drog“ na tanečních akcích)
 • Jihočeské substituční centrum
 • Kontaktní a doléčovací centrum pro drogovou závislost „Háječek“ o.s.(sociální práce a poradenství s klienty; poradenství pro rodiče a příbuzné klientů, hygienický, potravinový a vitamínový servis, výměnný program, zaručena anonymita a bezplatné služby, TERÉNNÍ PROGRAM – práce s toxikomany v terénu (bytech))
 • Modrá Spirála Naděje, o.s. (svépomocná rodičovská skupina, kde mají rodiče možnost hovořit o svých problémech spojených s drog. závislostí svých dětí, schází se 1x za 14 dní, pořádání akcí pro rodiče – „sjezdy“ s rodiči z ostatních krajů (1-2 denní), poskytování telefonické krizové intervence
 • Městská policie
 • Poradna drogové závislosti (poradenství; primární prevence)
 • Pedagogicko-psychologická poradna (výcvik peer-aktivistů – proškolování vrstevníků dětí ve školách, pořádání letního tábora – školení peer-aktivistů, účast na seminářích pro učitele, podchycení a náprava již prvních známek výskytu sociálně negativních jevů (včetně užívání nelegálních drog) ve spolupráci s dalšími odbornými pracovišti, diagnostika
 • Nemocnice Č. Budějovice – psychiatrické oddělení (hospitalizace; poradenství, AT poradna (při PSO) – subutexový program)
 • RUBICON, o.s.(volnočas.aktivity, bezplat., anonymní soc.terapie, přednášky na společenská a filosof. témata, relaxační cvičení, výtvarný atelier, poradna pro mezilidské vztahy)
 • Teen Challenge – kontaktní centrum České Budějovice (primární prevence, streetwork, rodičovská terapie, terapie pro lidi v závislostech)
 • Středisko pro rodinu a mezilidské vztahy – Linka důvěry (LINKA DŮVĚRY – nonstop provoz; zajišťuje odborný první kontakt s možností anonymity s nasměrováním na speciální odbornou pomoc, řešení problému braní drog především s rodiči toxikomanů – poradenství, psychoterapie)
 • Středisko výchovné péče (podchycení a náprava prvních známek výskytu soc.negat. jevů včetně braní drog, sociální terapie; zájmové činnosti pro děti)
 • Mm České Budějovice, odbor sociálních věcí – protidrogová prevence (primární prevence, poradenství, spolupráce s ostatními institucemi zabývajícími se drogovou problematikou a protidrogovou prevencí, prevence kriminality z pohledu obce (prim. prevence))