Složení
zástupce MM České Budějovice Ing. Michaela Novotná
zástupce pedagogů Mgr. Milada Figallová
zástupce rodičů Michal Černý
JEDNACÍ ŘÁD

Školská rada při Základní škole a Mateřské škole, L. Kuby 48, České Budějovice (dále školská rada) stanovila a schválila na svém prvním zasedání, konaném dne 18.11.2015 tento:

Jednací řád

Čl. 1
Školská rada vykonává svou činnost na základě § 167 a 168 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, kterým se umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Čl. 2
Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně. Termín schůzí se volí s ohledem na kompetence školské rady stanovené zákonem. Zasedání oznamuje předseda, popř. jiný pověřený člen školské rady ostatním členům minimálně 14 dní před jejím uskutečněním ostatním. Ředitel školy nebo jeho pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání na vyzvání jejího předsedy.

Čl.3
Program jednání školské rady navrhuje její předseda a schvalují jej na zasedání nadpoloviční většinou její členové. Vychází přitom ze znění školského zákona, podnětů a návrhů zákonných zástupců nezletilých žáků, pedagogických pracovníků, zřizovatele, dalších osob a z podnětů a návrhů členů školské rady.

Čl.4
Podklady pro jednání školské rady zajišťují její členové, popřípadě ředitel školy v rozsahu, který vymezuje zákon. Požadované materiály obdrží všichni členové školské rady minimálně 14 dnů před jednáním.

Čl.5
Školská rada se usnáší nadpoloviční většinou všech členů při schvalování výroční zprávy o činnosti školy, při schvalování a změnách školního řádu a pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání na základní škole. Uvedené dokumenty musí schválit do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem. V ostatních případech se usnáší většinou přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

Čl.6
O zasedání a usnesení školské rady se vyhotovuje písemně záznam, který je následně zveřejněn na webových stránkách školy.

Čl.7
Nejméně jednou ročně informuje školská rada zákonné zástupce nezletilých žáků, pedagogické i provozní pracovníky školy, zřizovatele a ostatní občany o své činnosti za uplynulé období. Součástí této informace jsou: výsledky a průběh schvalování výroční zprávy, školního řádu, pravidel pro hodnocení žáků a v přiměřené míře i záležitosti vyjmenované v § 168 odst. 1 písm. a) a písm. e) až h) školského zákona.

Čl.8
Jakékoliv úpravy, změny nebo projednání nového jednacího řádu podléhají schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.

Čl.9
Tento jednací řád nabývá účinnosti od 18.11.2015.

V Č. Budějovicích dne 18.11.2015