ZÁPISY DO MŠ

Máme 17 volných míst. 

VYDÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ 6. 4. 2020 - 30. 4. 2020, elektronická registrace na adrese: 

https://zapismscb.c-budejovice.cz/ 

Pokud nemůžete žádost podat elektronicky, je nutné se telefonicky objednat u ředitelky školy tel. 603 829 212. Elektronická žádost bude s Vámi podána dne 23.4.2020 v dohodnutém čase.  

Termín zápisu 4.5.- 5.5. 2020 – doručení přihlášky do MŠ 

Vzhledem k mimořádným opatřením organizujeme zápisy bez osobní přítomnosti dětí v MŠ. 

Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby: 

– do datové schránky školy 
– e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem 
– poštou  pokud bude žádost zasílána poštou, je lhůta pro podání žádosti zachována, pokud zákonný zástupce prokazatelně podá žádost k poštovní přepravě i poslední den lhůty (lze doložit podacím lístkem, který ale je jen při doporučeném podání)
– ve škole bude schránka, kam můžete přihlášku včetně potřebných příloh vložit, potvrzení o přijetí přihlášky Vám bude zasláno emailem, který vyplňujete v přihlášce.
Schránka bude k dispozici v budově ZŠ, vchod v ulici L. Kuby
4.5.2020 10:00 hod.  14:30 hod.
5.5.2020 9:00 hod. – 11:00 hod.  

Potřebné přílohy: 

Kopie rodného listu, nemusí být úředně ověřena. 

Doložení řádného očkování dítěte. Pokud lékař potvrdí zdravotní stav na jiném formuláři, než je součástí přihlášky – např. zašle rodiči elektronicky i tento doklad bude brán za platný.  

Na dalších možnostech se domluvte s ředitelkou školy.
Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.  

Dne 25. 05. 2020 bude možné v době od 10:00 hod.– 12:00 hod.
po předchozí telefonické domluvě nahlédnout do spisu.  

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněné dne 05. 06. 2020.
Seznam přijatých dětí bude zveřejněn pod registračními čísly dálkovým přístupem na webových stránkách.  

Žádáme rodiče, aby nadále sledovali informace o přijímacím řízení. Dle situace může docházet ke změnám. 

Mateřská škola při ZŠ a MŠ L. Kuby 48

Zástupce pro MŠ: Bc.  Michaela Zámečníkovámateřská škola
Zřizovatel: Statutární město České Budějovice

Stanovená kapacita: 70 dětí, 3 třídy

Třídy:
1. třída Berušky
2. třída Myšky
3. třída Žabky

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY
Provoz našeho zařízení je celodenní od 6:30 do 16:30 hodin.

Příchod dětí je individuální, nejlépe však do 8:15 hod., aby nebyl narušen výchovně vzdělávací program.
Příchod dětí s povinnou školní docházkou je v 8:00 hod.

REŽIM DNE
6:30-8:15 příchod dětí do Mš a volná hra, tělovýchovná chvilkastrom
8:30 osobní hygiena8:30-9:00 dopolední přesnídávka
9:00-9:30 řízená činnost, komunitní kruh
9:30-11:30 pobyt venku, osobní hygiena
11:30-12:00 oběd, osobní hygiena
12:00-14:00 polední odpočinek
14:00-14:30 osobní hygiena, odpolední svačina
14:30-16:30 didaktické hry, volná hra, pobyt venku, rozcházení dětí

VIZE NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY
Rádi bychom byli školou, kam budou chodit děti rády. Kde budou cítit pocit bezpečí a radovat se ze svého spokojeného dětství. Kde se budou rozvíjet, tvořit a učit se využít svůj potenciál. Vedeme děti ke vzájemné spolupráci, komunikaci, toleranci, úctě a důvěře. Snažíme se o vzájemné propojení výchovně vzdělávacího procesu s rodinným prostředím a rodinou. Vedeme děti k samostatnosti a soběstačnosti.

Chceme zde vybudovat Mateřskou školu, která bude zaměřena ekologickým a technickým směrem. V dnešní době je čím dál tím více obtížnější propojení se s přírodou a proto vedeme děti k environmentálnímu smýšlení. O uvědomění si krásy a lehkosti přírody kolem nás, o péči a ochranu přírodních bohatství. O navrácení se k čistotě a přírodním zákonitostem. Dále děti seznamujeme v rámci projektu „Těšíme se do školy“ s technikou- interaktivní tabule, interaktivní stůl, atd.

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020
Zahájení vyučování pondělí 2. září 2019
Podzimní prázdniny úterý 29. října a středa 30. října 2019
Vánoční prázdniny pondělí 23. prosince 2019 až pátek 3. ledna 2020
Výuka pokračuje od pondělí 6. ledna 2020
Ukončení 1. pololetí čtvrtek 30. ledna 2020
Pololetní prázdniny pátek 31. ledna 2020
Jarní prázdniny 10.února až 16.února 2020
Velikonoční prázdniny čtvrtek 9. dubna a pátek 10. dubna 2020
Ukončení druhého pololetí úterý 30. června 2020
Hlavní prázdniny od středy 1.července do pondělí 31.srpna 2020
Zahájení školního roku 2020/2021  úterý 1. září 2020
Třídní schůzky pro rodiče dětí MŠ 10.9.2019 (v 16 30 hod)
S KÝM SPOLUPRACUJEME

Naše Mateřská škola spolupracuje s ekologickým centrem Cassiopeia – kde děti pomocí ekologických programů nalézají cestu zpět k přírodě a jejímu bohatství. Další spolupráce probíhá se Základní školou- v projektu „Těšíme se do školy“ – kde se děti hravou formou učí s technickými vymoženostmi Základní školy atj,…interaktivní tabule, interaktivní stůl, atd. Vedeme děti k počítačové gramotnosti a technické osvětě.  A nakonec se naše spolupráce obrací k rodičům, kteří jsou nám velice cenným přínosem do našeho vzdělávacího systému.
Více o projektu na stránkách www.cegv-cassiopeia.cz

KROUŽKY 2019/2020
Kroužek anglického jazyka Cena 400kč za pololetí Zápis probíhá na nástěnce ve školce Úterý

12:30-13:15

Kroužek je pro předškoláky Kontakt:
Bc. Valíková Lucie
valikova@zsroznov.cz
tel. 386 102 379
Kroužek logopedie Cena 400 kč za pololetí Zápis probíhá na nástěnce ve školce Středa

12:30-13:15

Kroužek je pro předškoláky Kontakt:
Mgr. Přikrylová Zuzana
prikrylova@zsroznov.cz
tel. 386 102 374
Kroužek tvořivé ručičky Cena 500 kč za pololetí Zápis probíhá na nástěnce ve školce Čtvrtek

14:30-15:30

Kroužek je pro děti ve věku 4-6let Kontakt:
Koubová Martina
koubova@zsroznov.cz
tel. 386 102 374

 

Úplata za předškolní vzdělávání a stravování

Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v MŠ ve školním roce 2019/2020 a výše úplaty za stravování