Mateřská škola při ZŠ a MŠ L. Kuby 48

Zástupce pro MŠ: Bc.  Michaela Zámečníkovámateřská škola
Zřizovatel: Statutární město České Budějovice

Stanovená kapacita: 70 dětí, 3 třídy

Třídy:
1. třída Berušky
2. třída Myšky
3. třída Žabky

Rozhodnutí o dočasném uzavření MŠ

V Českých Budějovicích dne 13.11.2020

Rozhodnutí o dočasném uzavření MŠ

Mgr. Romana Kábelová, ředitelka ZŠ a MŠ L. Kuby 48, České Budějovice jako věcně a místně příslušný správní orgán rozhodla na základě pokynu Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje v Českých Budějovicích a po dohodě se zřizovatelem Statutární město České Budějovice, o dočasném uzavření MŠ od 13.11.2020.

Důvodem dočasného uzavření je potvrzená nákaza Covidem – 19 u zaměstnance a následná povinná karanténa většiny zaměstnanců MŠ – na pracovišti tedy nelze zajistit provoz.

(dle vyhlášky č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, par. 3/odst. 2)

 Předpokládaná doba uzavření MŠ je datována od 13.11.2020 do odvolání.

Žádám rodiče, aby sledovali stránky www.zsroznov.cz, kde bude sdělení o opětovném otevření mateřské školy.

Mgr. Romana Kábelová

ředitelka školy

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY
Provoz našeho zařízení je celodenní od 6:30 do 16:30 hodin.

Příchod dětí je individuální, nejlépe však do 8:15 hod., aby nebyl narušen výchovně vzdělávací program.
Příchod dětí s povinnou školní docházkou je v 8:00 hod.

REŽIM DNE
6:30-8:15 příchod dětí do Mš a volná hra, tělovýchovná chvilkastrom
8:30 osobní hygiena8:30-9:00 dopolední přesnídávka
9:00-9:30 řízená činnost, komunitní kruh
9:30-11:30 pobyt venku, osobní hygiena
11:30-12:00 oběd, osobní hygiena
12:00-14:00 polední odpočinek
14:00-14:30 osobní hygiena, odpolední svačina
14:30-16:30 didaktické hry, volná hra, pobyt venku, rozcházení dětí

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021
Zahájení vyučování 1.9.2020
Podzimní prázdniny 29.10. – 30.10.2020 (omezený provoz MŠ)
Vánoční prázdniny 23.12.2020 – 3.1.2021 (MŠ zavřena)
Pololetní prázdniny 29.1.2021 (omezený provoz MŠ)
Jarní prázdniny 15.2. – 21.2.2021 (omezený provoz MŠ)
Velikonoční prázdniny 1.4.2021 (omezený provoz MŠ)
Hlavní prázdniny od 1.7.2021 (Magistrát města ČB včas určí, které MŠ budou otevřeny)
Třídní schůzky pro rodiče dětí MŠ ZRUŠENO
KROUŽKY 2020/2021
Kroužek logopedie Cena 400 kč za pololetí Zápis probíhá na nástěnce v MŠ Středa

12:30-13:15

Kroužek je pro předškolní děti Kontakt:
Mgr. Přikrylová Zuzana
prikrylova@zsroznov.cz
tel. 386 102 374
Kroužek tvořivé ručičky Cena 500 kč za pololetí Zápis probíhá na nástěnce v MŠ Čtvrtek

14:30-15:30

Kroužek je pro děti ve věku 4-6 let Kontakt:
Koubová Martina
koubova@zsroznov.cz
tel. 386 102 374

 

VIZE NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Rádi bychom byli mateřskou školou, kam budou děti chodit rády. Cítit se bezpečně, radovat se ze svého spokojeného dětství, rozvíjet se, tvořit a učit se využít svůj potenciál. Vedeme děti ke vzájemné spolupráci, komunikaci, toleranci, úctě a důvěře, samostatnosti a soběstačnosti. Snažíme se o propojení výchovně vzdělávacího procesu s rodinným prostředím a rodinou.

Chceme zde vybudovat mateřskou školu, která bude zaměřena ekologickým a technickým směrem. V dnešní době je čím dál tím více obtížnější propojení se s přírodou, proto vedeme děti k environmentálnímu smýšlení – o uvědomění si krásy a lehkosti přírody kolem nás, o péči a ochranu přírodních bohatství, o navrácení se k čistotě a přírodním zákonitostem. Dále děti seznamujeme v rámci projektu „Těšíme se do školy“ s technikou.

DLOUHODOBÉ CÍLE

Naším dlouhodobým cílem je vytvořit pro děti, rodiče a zaměstnance prostředí plné důvěry, jistoty, vzájemného respektu, empatie a bezpečí. Rozvíjet u dětí tělesné, pohybové, manipulační, řečové, jazykové a komunikační dovednosti. Podporovat zdravý vývoj dítěte a vést je k zdravému životnímu stylu. Motivovat děti k aktivnímu poznávání a chuti se vzdělávat. Ukázat dětem, že svět má svůj řád, rozmanitost a krásu. Rozvíjet jejich pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou, lidmi, společností a planetou. Chceme vést děti směrem k přírodě, péči o ni a sžít se s ní. Probouzet a rozvíjet tvořivý potenciál dětí. Také máme za cíl seznámit děti s technickým zázemím: interaktivní tabule, interaktivní stůl atd. Rádi bychom vybudovali dobrou pověst naší mateřské školy a svým environmentálním zaměřením se odlišili od ostatních škol.

Naším dlouhodobým cílem je vytvořit pro děti, rodiče a zaměstnance prostředí plné důvěry, jistoty, vzájemného respektu, empatie a bezpečí. Rozvíjet u dětí tělesné, pohybové, manipulační, řečové, jazykové a komunikační dovednosti. Podporovat zdravý vývoj dítěte a vést je k zdravému životnímu stylu. Motivovat děti k aktivnímu poznávání a chuti se vzdělávat. Ukázat dětem, že svět má svůj řád, rozmanitost a krásu. Rozvíjet jejich pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou, lidmi, společností a planetou. Chceme vést děti směrem k přírodě, péči o ni a sžít se s ní. Probouzet a rozvíjet tvořivý potenciál dětí. Také máme za cíl seznámit děti s technickým zázemím: interaktivní tabule, interaktivní stůl atd. Rádi bychom vybudovali dobrou pověst naší mateřské školy a svým environmentálním zaměřením se odlišili od ostatních škol.

FILOSOFIE MŠ

Filosofie vzdělávacího programu:

V prvé řadě klademe důraz na všeobecný rozvoj dítěte s respektováním jeho individuality. Filosofií naší školy je rozvíjet samostatně a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, poznávat, osvojovat si a společně sdílet základní hodnoty kulturní civilizované společnosti a položit tak základ celoživotního vzdělávání všem dětem.

Samozřejmostí je pro nás snaha vytvářet vhodné podmínky pro optimální rozvoj dětí, jejich osobní spokojenost a pohodu, zdravý životní styl. Směřujeme výchovu k tomu, aby se děti učily chápat a také poznávat svět kolem sebe, aby jej dokázaly plně prožívat, měly chuť svět objevovat, pozorovat a sledovat, měly chuť přemýšlet a tvořit.

Dnešní náročná doba je zaměřená především na výkon jedince a materiální hodnoty. Pomalu se vytrácí úcta k lidem a k přírodě. Proto se snažíme vést děti k ohleduplnosti, respektování ostatních lidí a péči o životní prostředí. Chceme, aby každý jedinec pochopil, že je v tomto procesu jedinečný a důležitý. Předškolní výchova poskytuje důležitou a neopakovatelnou možnost na děti v tomto směru působit. Věříme, že pokud dítě v tomto věku získá základní postoje a vědomosti, ponese si je s sebou po celý život.

Klademe důraz na individualitu dítěte. Respektujeme jeho vývojové zvláštnosti, individuální vzdělávací potřeby, zájmy i možnosti bez omezování či násilného nucení do jakýchkoli činností, aktivit.

Smysl předškolního vzdělávání v naší mateřské škole vidíme v tom, že jsou všechny děti vedeny k vnímání skutečnosti v přirozených souvislostech a k řešení komplexních problémů tak, jak se s nimi v běžném životě setkávají. Jedině tak mají možnost získávat a vytvářet si reálný obraz světa.

S KÝM SPOLUPRACUJEME

Naše mateřská škola spolupracuje s ekologickým centrem Cassiopeia, kde děti pomocí ekologických výukových programů nalézají cestu zpět k přírodě a jejímu bohatství. Český nadační fond pro vydru pořádá ekologické vzdělávací programy. I se zvířátky ze záchranné stanice navštěvují MŠ. Dále spolupracujeme s Plaveckou školou, děti se zde každým rokem učí plaveckým dovednostem. Úzká spolupráce probíhá se základní školou – v projektu „Těšíme se do školy“- kde se děti hravou formou učí pracovat s technickými vymoženostmi základní školy. Vedeme děti k počítačové gramotnosti a technické osvětě. Mateřská škola umožňuje dětem i vzdělávání v oblasti kultury. Každý měsíc k nám dojíždí různí divadelní a hudební animátoři s programem a představeními pro děti předškolního věku.