Máme 17 volných míst. 

VYDÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ 5. 4. 2021 - 30. 4. 2021, elektronická registrace na adrese: 

https://zapismscb.c-budejovice.cz/ 

Pokud nemůžete žádost podat elektronicky, je nutné se telefonicky objednat u ředitelky školy tel. 603 829 212. Elektronická žádost bude s Vámi podána dne 26. 4. 2021 v dohodnutém čase.  

Termín zápisu 3. 5. –  4. 5. 2021 – doručení přihlášky do MŠ 

Vzhledem k mimořádným opatřením organizujeme zápisy bez osobní přítomnosti dětí v MŠ. 

Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby: 

– do datové schránky školy
– e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem
– poštou – pokud bude žádost zasílána poštou, je lhůta pro podání žádosti zachována, pokud zákonný zástupce prokazatelně podá žádost k poštovní přepravě i poslední den lhůty (lze doložit podacím lístkem, který ale je jen při doporučeném podání)
 – ve škole bude schránka, kam můžete přihlášku včetně potřebných příloh vložit, potvrzení o přijetí přihlášky Vám bude zasláno emailem, který vyplňujete v přihlášce.
 Schránka bude k dispozici v budově ZŠ, vchod v ulici L. Kuby.
        

 3. 5. 2021 10:00 hod. – 14:30 hod.
 4. 5. 2021   9:00 hod. – 11:00 hod.  

Potřebné přílohy: 

Kopie rodného listu, nemusí být úředně ověřena. 

Doložení řádného očkování dítěte. Pokud lékař potvrdí zdravotní stav na jiném formuláři, než je součástí přihlášky – např. zašle rodiči elektronicky i tento doklad bude brán za platný.  

Na dalších možnostech se domluvte s ředitelkou školy.
Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.  

Dne 24. 05. 2021 bude možné v době 10:00 hod.– 12:00 hod. po předchozí telefonické domluvě nahlédnout do spisu.  

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněné dne 04. 06. 2021.
Seznam přijatých dětí bude zveřejněn pod registračními čísly na webových stránkách školy a na vývěsce MŠ.

Žádáme rodiče, aby nadále sledovali informace o přijímacím řízení. Dle situace může docházet ke změnám.