Výuka žáků 1. stupně od 25.5.2020 – aktualizováno dle MŠMT

České Budějovice dne 30. 4. 2020

Vážení zákonní zástupci,

v souladu s harmonogramem uvolňování vládních opatření v oblasti školství bude od pondělí 25. května 2020 umožněna osobní přítomnost žáků prvních stupňů základních škol na organizovaných a zájmových aktivitách formou školních skupin. Návrat prvostupňových dětí by měl být na základě dobrovolnosti, zákonní zástupci by měli zvážit, zda dítě do školy pošlou či nikoliv. V rámci ochrany rizikových skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků, ale stejně tak žáků a jejich rodinných příslušníků, bude i nadále pokračovat distanční výuka (zadávání domácí práce, omezená online výuka).

Na základě výsledků dotazníku zjišťujícího předběžný zájem zákonných zástupců o osobní přítomnost dětí ve školních skupinách přistupujeme závaznému přihlašování k nepovinné docházce do školní skupiny.

– Škola bude v provozu od 7:40 do 15:00 hod.‘
– Výuka bude probíhat pro 1. – 3. ročník od 8:00 do 11:40 hod., pro 4. – 5. ročník od 8:00 do 12:35 hod.
– Odpolední činnost školní skupiny bude zajištěna pro žáky 1. – 3. ročníku do 15:00 hod.
– Doporučený počet žáků ve školní skupině je 15, aby byla splněna podmínka jeden žák v lavici.
– Složení skupin bude neměnné a žáci tedy nebudou moci skupiny měnit.
– Výuka nebude probíhat podle rozvrhu třídy, výuka a dohled budou zajištěny pedagogickým pracovníkem (učitel(ka), vychovatel(ka), asistentka pedagoga).
– Obsahem výuky bude plnění úkolů, které žáci dostávají v rámci distanční výuky.
– Tělesná výchova je zakázána.
– Pokud nebude nařízení vlády jiné, škola je rozhodnuta obědy zajišťovat.
– Zákonní zástupci zajistí dětem minimálně 2 čisté roušky na den, sáček na uložení roušky a nejlépe také vlastní dezinfekční gel na ruce.
– V průběhu vyučování bude sice doporučeno nošení roušky, nicméně vyučující bude moci o jejím nošení rozhodnout dle potřeby. Při skupinové práci a aktivitách ve vzájemné blízkosti, ale stejně tak mimo třídu a ve společných prostorách školy, budou roušky povinné.
– Nepřihlášení žáci nebudou moci být z organizačních důvodů zařazeni do činnosti školních skupin.

Aby mohlo být Vaše dítě zařazeno do této formy vzdělávacích aktivit a naše škola se mohla na tuto situaci co nejdříve připravit, žádáme Vás o vyplnění závazné přihlášky k nepovinné docházce do školní skupiny. Vyplněnou přihlášku zašlete elektronicky na e-mailovou adresu školy (reditelstvi@zsroznov.cz) nejpozději do 6. května 2020. Přihlášku můžete do tohoto data také do školy přinést osobně a vhodit do připravené schránky u služebního vchodu od pondělí do středy od 8:00 do 12:00 hod.

Na základě počtu přihlášených žáků připraví naše škola organizaci školních skupin, zapojení pedagogických pracovníků do této činnosti, určí učebny a další podrobnosti na základě instrukcí vydaných MŠMT (http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss).

Upozorňujeme, že přijetí dítěte do školní skupiny bude podmíněno podepsáním čestného prohlášení zákonným zástupcem dítěte o nerizikovosti žáka a dalších osob, které s ním sdílejí společnou domácnost, s datem podepsání ne starším jednoho dne. Podepsané čestné prohlášení bude žák odevzdávat v den nástupu do školy.

S pozdravem

Mgr. Romana Kábelová
ředitelka školy

Dokumenty ke stažení:
Informace pro rodiče
Závazná přihláška
Čestné prohlášení