Vážení rodiče,

od pondělí 10. 5. 2021 je umožněna žákům 1. i 2. stupně ZŠ osobní přítomnost na vzdělávání v rotačním režimu.

V lichých týdnech od 10. 5. 2021 se budou prezenčně vzdělávat žáci 1. ročníku, 3.A, 5. ročníku, 7. ročníku a 8. ročníku, žáci ostatních tříd se budou vzdělávat dál distančně. V sudých týdnech od 17. 5. 2021 se budou prezenčně vzdělávat žáci 2. ročníku, tříd 3.B a 3.C, 4. ročníku, 6. ročníku a 9. ročníku, žáci ostatních tříd se budou vzdělávat opět distančně. I nadále je umožněna osobní přítomnost žákům na individuálních konzultacích.

PŘÍCHOD DO ŠKOLY

Žákům 1. – 3. ročníku je umožněn příchod do školy již v 7:00 hod. do ranní družiny, kde bude dohled nad žáky zajištěn třídními učiteli. Pro ostatní žáky a ty, kteří ranní družinu nevyužijí, se mění časy příchodu do školy následovně:

LICHÝ TÝDEN od 10. 5. 2021 – prezenční výuka – 1.ročník, 3.A, 5.ročník, 7. ročník, 8. ročník

Ranní družina pro 1. ročník a 3.A – zajištěná třídními učiteli
příchod v 7:00 hod. hlavním vchodem

Příchod do školy
7:20
– 1.A + 3.A + 5.A + 7.A + 8.A
7:30 – 1.B + 5.B + 7.B + 8.B
7:40 – 1.C + 5.C + 7.C + 8.C

SUDÝ TÝDEN od 17. 5. 2021 – prezenční výuka – 2.ročník, 3.B, 3.C, 4.ročník, 6. ročník, 9. ročník

Ranní družina pro 2. ročník a 3.ročník – zajištěná třídními učiteli
příchod v 7:00 hod. hlavním vchodem

Příchod do školy
7:20
– 2.A + 4.A + 6.A + 9.A
7:30 – 2.B + 3.B + 4.B + 6.B + 9.B
7:40 – 2.C + 3.C + 4.C + 6.C + 9.C

Prosíme o striktní dodržování časů příchodu, v případě opoždění bude nutné počkat minimálně do 7:50 hod. z důvodu nutnosti zajištění dalšího dohledu nad žáky.

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ

1.stupeň – povinné testování žáků antigenními testy tzv. samoodběrem (LEPU testy: https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20&t=1s) bude probíhat jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti žáka ve škole v daném týdnu. Preventivní test se provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

2.stupeň – povinné testování žáků antigenními testy tzv. samoodběrem (Singclean testy: https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4&t=1s) bude probíhat dvakrát týdně – vždy v pondělí a ve čtvrtek. Nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

K testování se může dostavit žák pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního onemocnění.  V případě testování žáků 1. – 3. ročníku je umožněna při provádění testu asistence zákonného zástupce.

Pokud se žák neúčastní prezenční výuky z důvodu neúčasti na testování, škola na základě omluvenky zákonného zástupce absenci eviduje jako omluvenou a žák se vzdělává sám doma.

Testování se neprovádí u osob, které prodělaly COVID-19 a od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem neuplynulo více než 90 dnů (doložení potvrzením od lékaře), u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu provedený na odběrovém místě, který není starší 48 hod. a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19, a u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19.

ROUŠKY

Žáci mají povinnost po celou dobu pobytu ve škole nosit roušku. Zákonný zástupce tedy dítěti zajistí alespoň 2 čisté roušky na den (sáček na uložení roušky). Výjimka platí pouze při výuce tělesné výchovy, kdy jsou povolené sportovní aktivity ve vnějších prostorech.

DRUŽINA

Odpolední družina je z organizačních důvodů otevřena pouze pro žáky 1. – 3. ročníku od 11:40 do 16:00 hod. Vyzvedávání žáků z družiny bude možné od 12:35 do 13:45 hod. a po 15:00 hod.

CELODENNÍ DRUŽINA PRO VYBRANÉ PROFESE

Celodenní družina pro děti rodičů vybraných povolání je zajištěna od 7:00 do 16:00 hod. – příchod v 7:00 hod. DRUŽINOVÝM VCHODEM, kde žáky vyzvedne paní vychovatelka nebo pan vychovatel.

STRAVOVÁNÍ

Obědy budou žákům, kteří se v daném týdnu vzdělávají prezenčně, automaticky přihlášeny. V případě neúčasti žáka na prezenční výuce zákonný zástupce sám obědy odhlašuje přes web www.strava.cz, popřípadě emailem či telefonicky kontaktuje vedoucí školní jídelny.

Žáci, kteří se vzdělávají distančně, mají možnost přijít si pro oběd do školní jídelny v době od 11:00 do 11:30 hod. a oběd bude možné vydat pouze do jídlonosičů. Tito žáci do školy nově vstupují VCHODEM U JÍDELNY (jako u vyzvedávání obědů při nemoci žáka – zazvonit na vedoucí školní jídelny).

Žákům, kteří doposud během distanční výuky využívali možnosti vyzvednout si ve školní jídelně dotovaný oběd, zůstávají obědy i nadále přihlášené, ostatní žáci v režimu distanční výuky mají obědy odhlášené. V případě zájmu o docházení pro obědy do školní jídelny si stravu přihlaste přes www.strava.cz, případně kontaktujte emailem či telefonicky vedoucí školní jídelny. Docházet pro obědy mohou pouze přihlášení strávníci.

Žákům, kteří budou chodit do celodenní družiny pro děti rodičů vybraných povolání, zajistí přihlášení obědů zákonní zástupci sami.

V případě změn sledujte informace na webových stránkách školy a v systému Bakaláři.

Děkujeme za spolupráci.
vedení školy