Prezenční výuka 1. stupně v rotačním režimu

liché týdny od 12. 4. 2021 – 1. třídy, 3.A, 5. třídy

sudé týdny od 19. 4. 2021 – 2. třídy, 3.B, 3.C, 4. třídy

 

Vážení rodiče,

od pondělí 12. 4. 2021 je umožněna žákům 1. stupně ZŠ osobní přítomnost na vzdělávání v rotačním režimu a to způsobem, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd. Žáci 2. stupně pokračují v distanční výuce.

V lichých týdnech od 12. 4. 2021 se budou prezenčně vzdělávat žáci všech 1. tříd, 5. tříd a 3.A, žáci ostatních tříd se budou vzdělávat dál distančně. V sudých týdnech od 19. 4. 2021 se budou prezenčně vzdělávat žáci všech 2. tříd, 4. tříd a tříd 3.B a 3.C, žáci ostatních tříd se budou vzdělávat opět distančně.

Dále je umožněna osobní přítomnost žákům na individuálních konzultacích a na skupinových konzultacích žákům 9. tříd v předmětech potřebných pro přijímací zkoušky (Čj a M), a to v nejvyšším počtu 6 žáků v jedné skupině. Bližší informace sdělí vyučující daných předmětů.

Z organizačních důvodů nebude možné otevření ranní družiny. Žáci budou do školy přicházet hlavním vchodem v předem určený čas a to tak, že žáky ze tříd označených A vyzvedne u vchodu třídní učitelka v 7:15 hod., žáky ze tříd B v 7:30 hod. a žáky ze tříd C v 7:45 hod.

Vždy v pondělí a ve čtvrtek bude probíhat povinné testování žáků antigenními testy tzv. samoodběrem (LEPU testy: https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20&t=1s). K testování se může dostavit žák pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního onemocnění.  V případě testování žáků 1. – 3. ročníku je umožněna při provádění testu asistence zákonného zástupce.

Pokud se žák neúčastní prezenční výuky z důvodu neúčasti na testování, škola na základě omluvenky zákonného zástupce absenci eviduje jako omluvenou a žák se vzdělává sám doma.

Testování se neprovádí u osob, které prodělaly COVID-19 a od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem neuplynulo více než 90 dnů (doložení potvrzením od lékaře), u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu provedený na odběrovém místě, který není starší 48 hod. a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19, a u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19.

Odpolední družina bude z organizačních důvodů otevřena pouze pro žáky 1. – 3. ročníku od 11:40 do 16:00 hod. Vyzvedávání žáků z družiny bude možné od 12:35 do 13:45 hod. a po 15:00 hod.

Pro řešení péče o děti zaměstnanců vybraných profesí
(https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021) se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání žákům 1. stupně základních škol ve školní družině od 7:30 do 16:00 hod. Příslušnost ke jmenovaným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele. Pokud bude mít zákonný zástupce o zajištění této péče o dítě zájem, neprodleně o tomto informuje třídního učitele. Tito žáci přijdou do školy družinovým vchodem, kde si je v 7:30 vyzvedne vychovatelka. Tito žáci se také budou v pondělí a ve čtvrtek povinně testovat antigenními testy.

Obědy budou žákům, kteří se v daném týdnu vzdělávají prezenčně, automaticky přihlášeny. V případě neúčasti žáka na prezenční výuce zákonný zástupce sám obědy odhlašuje přes web www.strava.cz, popřípadě emailem či telefonicky kontaktuje vedoucí školní jídelny.

Žáci, kteří se vzdělávají distančně, mají možnost přijít si pro oběd do školní jídelny v době od 13:15 do 14:00 hod. a oběd bude možné vydat pouze do jídlonosičů.

Žákům, kteří se doposud vzdělávali distančně a využívali možnosti vyzvednout si ve školní jídelně dotovaný oběd, zůstávají obědy i nadále přihlášené, ostatní žáci v režimu distanční výuky mají obědy odhlášené. V případě zájmu o docházení pro obědy do školní jídelny si stravu přihlaste přes www.strava.cz, případně kontaktujte emailem či telefonicky vedoucí školní jídelny. Docházet pro obědy mohou pouze přihlášení strávníci. Tito žáci do školy vstupují POUZE hlavním vchodem a do jídelny procházejí bez přezutí v šatně.

V případě změn sledujte informace na webových stránkách školy a v systému Bakaláři.

Děkujeme za spolupráci.
vedení školy