Osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na PZ

České Budějovice dne 4. 5. 2020

Vážení zákonní zástupci,

v souladu s harmonogramem uvolňování vládních opatření v oblasti školství bude od pondělí 11. května 2020 umožněna osobní přítomnost žáků devátých ročníků základních škol pro účely přípravy na přijímací zkoušky.

-Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny pouze žáky 9. ročníku.
– Maximální počet žáků ve skupině je 15, aby byla splněna podmínka jeden žák v lavici.
– Složení skupin bude neměnné a žáci tedy nebudou moci skupiny měnit.
– Obsahem je učivo především z předmětů přijímací zkoušky, cílem je příprava na přijímací zkoušku.
– Zákonní zástupci zajistí dětem minimálně 2 čisté roušky na den, sáček na uložení roušky a nejlépe také vlastní dezinfekční gel na ruce.
– V průběhu vyučování bude sice doporučeno nošení roušky, nicméně vyučující bude moci o jejím nošení rozhodnout dle potřeby. Při skupinové práci a aktivitách ve vzájemné blízkosti, ale stejně tak mimo třídu a ve společných prostorách školy, budou roušky povinné.
– Nepřihlášení žáci nebudou moci být z organizačních důvodů zařazeni do činnosti skupin.

Aby mohlo být Vaše dítě zařazeno do této formy vzdělávacích aktivit a naše škola se mohla na tuto situaci co nejdříve připravit, žádáme Vás o vyplnění závazné přihlášky k nepovinné docházce do školní skupiny za účelem přípravy na přijímací zkoušku. Vyplněnou přihlášku zašlete elektronicky na e-mailovou adresu školy (reditelstvi@zsroznov.cz) nejpozději do 7. května 2020 do 12:00 hod. Přihlášku můžete do tohoto data také do školy přinést osobně a vhodit do připravené schránky u služebního vchodu od pondělí do čtvrtka od 8:00 do 12:00 hod.

Na základě počtu přihlášených žáků připraví naše škola organizaci skupin žáků 9. tříd, zapojení pedagogických pracovníků do této činnosti, určí učebny a další podrobnosti na základě instrukcí vydaných MŠMT (http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss).

Upozorňujeme, že přijetí dítěte do školní skupiny bude podmíněno podepsáním čestného prohlášení zákonným zástupcem dítěte o nerizikovosti žáka a dalších osob, které s ním sdílejí společnou domácnost, s datem podepsání ne starším jednoho dne. Podepsané čestné prohlášení bude žák odevzdávat v den nástupu do školy.

S pozdravem

Mgr. Romana Kábelová
ředitelka školy

Dokumenty ke stažení:

Informace pro rodiče
Čestné prohlášení
Závazná přihláška