Vážení rodiče,

od pondělí 17. 5. 2021 dochází k dalšímu rozvolnění mimořádných opatření, žáci 1. stupně se budou vzdělávat prezenčně bez rotace, pro žáky 2. stupně v našem kraji zůstává prezenční vzdělávání zatím stále v rotačním režimu prezenční výuka bude v tomto týdnu pro žáky 6. a 9. ročníku, žáci 7. a 8. ročníku se budou vzdělávat distančně.

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ

1.stupeň – povinné testování žáků antigenními testy tzv. samoodběrem bude probíhat jedenkrát týdně – PONDĚLÍ.

2.stupeň – povinné testování žáků antigenními testy tzv. samoodběrem bude probíhat dvakrát týdně – PONDĚLÍ a ČTVRTEK.

Nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu. K testování se může dostavit žák pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního onemocnění.  V případě testování žáků 1. – 3. ročníku je umožněna při provádění testu asistence zákonného zástupce. Pokud se žák neúčastní prezenční výuky z důvodu neúčasti na testování, škola na základě omluvenky zákonného zástupce absenci eviduje jako omluvenou a žák se vzdělává sám doma.

Testování se neprovádí u osob, které prodělaly COVID-19 a od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem neuplynulo více než 90 dnů (doložení potvrzením od lékaře), u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu provedený na odběrovém místě, který není starší 48 hod. a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19, a u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19.

PŘÍCHOD DO ŠKOLY

PONDĚLÍ (testování všech žáků) – žáky u vchodu vyzvednou třídní učitelé
7:20
třídy A (1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 5.A, 6.A, 9.A)
7:30třídy B (1.B, 2.B, 3.B, 4.B, 5.B, 6.B, 9.B)
7:40třídy C (1.C, 2.C, 3.C, 4.C, 5.C, 6.C, 9.C)

ČTVRTEK (testování žáků 2. stupně) – žáky u vchodu vyzvednou třídní učitelé
7:20
třídy A (6.A, 9.A)
7:30třídy B (6.B, 9.B)
7:40třídy C (6.C, 9.C)

Prosíme o striktní dodržování časů příchodu, v případě opoždění bude nutné počkat minimálně do 7:50 hod. z důvodu nutnosti zajištění dalšího dohledu nad žáky při testování.

OSTATNÍ DNY – Protože už nadále nebude nutné dodržovat homogenitu jednotlivých tříd, bude ve dny, kdy se třídy netestují, příchod do školy v běžném režimu – samostatně od 7:40 do 7:55 hod.

ROUŠKY

Žáci mají povinnost po celou dobu pobytu ve škole nosit roušku. Zákonný zástupce tedy dítěti zajistí alespoň 2 čisté roušky na den (sáček na uložení roušky). Výjimka platí pouze při výuce tělesné výchovy, kdy jsou povolené sportovní aktivity ve vnějších prostorech.

DRUŽINA

Družina je v provozu v BĚŽNÉM REŽIMU od 6:00 do 8:00 hod. a odpoledne od 11:40 do 17:00 hod. Z organizačních důvodů je otevřena pouze pro žáky 1. – 3. ročníku. Vyzvedávání žáků z družiny bude možné od 12:30 do 13:45 hod. a od 15:00 do 17:00 hod.

Příchod žáků do ranní družiny je v PONDĚLÍ (den testování) umožněn jen do 7:15 hod., po této době žák přichází do školy hlavním vchodem dle stanoveného času pro jeho třídu.

STRAVOVÁNÍ

Obědy budou žákům, kteří se vzdělávají prezenčně, automaticky přihlášeny. V případě neúčasti žáka na prezenční výuce zákonný zástupce sám obědy odhlašuje přes web www.strava.cz, popřípadě emailem či telefonicky kontaktuje vedoucí školní jídelny.

Žáci, kteří se vzdělávají distančně, mají možnost přijít si pro oběd do školní jídelny v době od 11:00 do 11:30 hod. a oběd bude možné vydat pouze do jídlonosičů. Tito žáci do školy vstupují VCHODEM U JÍDELNY (jako u vyzvedávání obědů při nemoci žáka – zazvonit na vedoucí školní jídelny).

Žákům, kteří doposud během distanční výuky využívali možnosti vyzvednout si ve školní jídelně dotovaný oběd, zůstávají obědy i nadále přihlášené, ostatní žáci v režimu distanční výuky mají obědy odhlášené. V případě zájmu o docházení pro obědy do školní jídelny si stravu přihlaste přes www.strava.cz, případně kontaktujte emailem či telefonicky vedoucí školní jídelny. Docházet pro obědy mohou pouze přihlášení strávníci.

Děkujeme za spolupráci.
vedení školy